Wednesday, February 04, 2015

பெருநிறுவனங்களில் பணிபுரிவர்கள் சந்திக்கும் சவால்களை சமாளிக்க - பாகம் 13 - இறுதிப் பகுதி

பெருநிறுவனங்களில் பணிபுரிவர்கள் சந்திக்கும் சவால்களை சமாளிக்க - பாகம் 13 - இறுதிப் பகுதி

வரவு செலவு திட்டமிடுதல், காப்பீடு, முதலீடு, சேமிப்பு 


No comments: